UAB "Kelionės Jums" privatumo politika

Kelionių agentūra UAB „Kelionės Jums“, savo interneto svetainėje www.kelionesjums.lt siekia užtikrinti, kad kelionių ir bilietų rezervavimo paslaugos bei kitos svetainėje teikiamos paslaugos būtų saugios ir prieinamos svetainės lankytojams.
Šiame dokumente informuojama, kokia informacija gali būti renkama iš svetainės lankytojų ir kokiems tikslams Bendrovė naudoja gautą informaciją.

Bendrosios nuostatos

UAB "Kelionės Jums" (toliau - "Bendrovė") gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės www.kelionesjums.lt (toliau - "Svetainė") lankytojų ir pirkėjų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Bendrovės siūlomas paslaugas, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis . 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas - UAB "Kelionės Jums" pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 302638905, registracijos adresas Draugystės 9D-23, Kaunas.

Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Asmens duomenų rinkimas

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.

Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

-Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
-Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
-Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
-Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
-Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Bendrovės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Pateikdamas savo asmens duomenis, klientas ar potencialus klientas kartu suteikia Bendrovei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos jis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
Bendrovės interneto svetainėje gali taip pat būti naudojami kitų trečiųjų šalių tam tikri moduliai, kurių pagalba svetainės lankytojui suteikiama galimybė užsisakyti iš trečiųjų šalių (duomenų valdytojų) draudimo, automobilių nuomos, viešbučių ar kitas paslaugas. Bendrovė yra šių trečiųjų šalių duomenų tvarkytoja, todėl visą atsakomybę už svetainės lankytojo asmens duomenų tvarkymą minėtuose moduliuose ir tinkamą paslaugų suteikimą jam prisiima minėtosios trečiosios šalys, kurių paslaugas Bendrovės svetainėje užsisako lankytojas.

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Asmens duomenų tvarkymo kriterijai

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams :

-siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį);

-gavus duomenų subjekto sutikimą;

-kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; 

-kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; 

-kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
-Kelionių planavimas ir organizavimas bei kitų paslaugų suteikimas;
-Transporto (oro, vandens ir žemės ) bilietų pardavimas;
-Turistinių paslaugų ir informacijos apie naujas keliones teikimas;
-Rinkodaros tyrimai;
-Skolų išieškojimas;
-Veiklos statistika;
-Tiesioginė rinkodara;
-Vidaus administravimas;
-Sutartinių santykių administravimas bei vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.; siunčiant registruotu paštu, adresu V.Krėvės pr. 49, Kaunas) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

-susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

-reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

-reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

-reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

-jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

-Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

-asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

-reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

-gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);

-nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Kai fizinis asmuo (duomenų subjektas) naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba paslaugomis, kurias tarpininkaujant Bendrovei teikia trečiosios šalys, Bendrovė tvarko asmens duomenis duomenų subjektui juos pateikiant tiesiogiai Bendrovei bei renka juos, kai naudojamasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba Bendrovei tarpininkaujant užsisakomos trečiųjų šalių teikiamos paslaugos.
Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis šioms trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti asmens duomenis kelionių organizavimui vykdyti:
-Kelionių organizatoriams;
-Skydžių ir keltų bendrovėms;
-Vežėjams, transporto priemonių nuomos bendrovėms;
-Kitiems duomenų gavėjams arba tvarkytojams, kuriems būtina perduoti duomenis aukščiau nurodytiems tikslams įgyvendinti.

Bendrovė įsipareigoja duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. 

Baigiamosios nuostatos

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką, todėl svetainės lankytojų prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.